رسانه‌های صوتی

عنوان شعر صفحه (اما بعد) شماره لوح صوتی زمان پخش دریافت
کوجه باغ‌های شهر ما 201 لوح اول - خوانش اول 00:05:37
غریب آشنا 169  لوح اول - خوانش دوم 00:04:49
بی طی چیش 173 لوح اول - خوانش سوم 00:02:26
ریسیو و تفت 177 لوح اول - خوانش چهارم 00:01:31
منتهای آرزو 183 لوح اول - خوانش پنجم 00:05:30
ای مصیبت آش کشک خالته 216 لوح اول - خوانش ششم 00:07:36
اسیر محنت 227 لوح اول - خوانش هفتم 00:05:08
بیشتر از ای نمی‌بندیم اطتا 233 لوح اول - خوانش هشتم 00:11:03
لباس عوضی 287 لوح اول - خوانش نهم 00:03:48
آخه منجفر چه صیغه‌ی ایه دیگه 342  لوح اول - خوانش دهم
00:22:52
عیالواری 278 لوح اول - خوانش یازدهم 00:08:23
تا نمونه‌ی تو اتو صابانته 292 لوح دوم - خوانش اول 00:35:54
میریشکال 179 لوح دوم - خوانش دوم 00:03:26
کم جنبه 371 لوح دوم - خوانش سوم 00:08:58
جی که پول شاخص مجد و شرفه 257 لوح دوم - خوانش چهارم 00:05:44